Skip to main content

GDPR

Ochrana osobných údajov

Vážený pán/pani,

v súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie Vašich osobných údajov, Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti ELUMA Trans, s.r.o. Prešov, ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Aby sme mohli zabezpečovať činnosť a predmet činnosti našej spoločnosti, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre spoločnosť prvoradé.

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

ELUMA Trans, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 12126/P, Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO 36 466 115, tel. +421 51 749 52 27 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Mzdy a personalistika: plnenie zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,

Účtovné doklady: plnenie zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,

Správa registratúry: plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,

Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti: – ochrana majetku spoločnosti nachádzajúceho sa v monitorovaných priestoroch a ochrana spracúvaných osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v monitorovanom priestore v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,

Zasielateľstvo – vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava materiálu a vecí a preprava zásielok prostredníctvom zmluvného dopravcu na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,

3. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

– súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútor,

– sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne,

– daňový úrad, doplnkové dôchodkové poisťovne a dôchodcovské správcovské spoločnosti,

– orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru,

– Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorát práce, Úrad verejného zdravotníctva SR,

– štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,

– Štatistický úrad SR,

– KR HaZZ, OR HaZZ,

– Slovenská pošta,

– školiace subjekty a zmluvný sprostredkovatelia pri poskytovaní služieb,

– dodávatelia cloudových služieb.

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Dokumentácia, ktorá nie je súčasťou registratúrnych záznamov je po splnení účelu spracúvania bezodkladne bezpečne zničená. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov sú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym plánom v archíve spoločnosti. Po uplynutí doby uloženia sú registratúrne záznamy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vyradené z evidencie a bezpečne likvidované tak, aby nebolo možné zistiť ich obsah alebo odoslané do archívu s regionálnou pôsobnosťou.

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

6. Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje?

– v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej vôle a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách,

– v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia,

– v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,

– v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné; neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme; v niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,

– v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré môžeme používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.

7. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:

– právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva,

– právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany obce Petrovce,

– právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,

– právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak

– už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie,

– ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie,

– ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu,

– sú osobné údaje spracúvané nezákonne alebo

– musia byť osobné údaje vymazané v zmysle právnych predpisov,

– právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak

– napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť,

– spracúvanie je nezákonné,

– ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov,

– namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,

– právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely priameho marketingu alebo na účely našich oprávnených záujmov,

– právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,

– právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 -2-3231-3220, elektronicky na adresu statny.dozor@pdp.gov.sk.

8. Ak potrebujete pomoc

Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje alebo potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na našu spoločnosť, a to telefonicky na tel. č. +421 948 176 797, elektronicky na adrese palkova@eluma.sk alebo písomne na adrese ELUMA Trans, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov.

9. Ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre spoločnosť mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu, k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu Vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov.

POTREBUJETE PORADIŤ? SME TU PRE VÁS

POTREBUJETE PORADIŤ? SME TU PRE VÁS

KONTAKTUJTE NÁS